تماس با مامحصولاتدرباره ماصفحه اصلی

 

super drawer
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
 S3  سوپر دراور 3 طبقه 420 580 760 440 600 750 1 10/9
 S4  سوپر دراور 4 طبقه 420 580 990 440 600 980 1 14/4
 
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
 P2  سبد دراور 2 طبقه 375 360 420 380 370 540 2 4/5
 P3  سبد دراور 3 طبقه 375 360 615 380 370 645 2 6/2
 
دریافت فیلم آموزش مونتاژ
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
 GL3  فایل 3 طبقه  430 330 625 440 340 360 1 4
 GL4  فایل 4 طبقه  430 330 815 440 340 430 1 5
 GL5  فایل 5 طبقه  430 330 1010 440 340 500 1 6/2
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
M3  مینی فایل 3 طبقه  260 190 260 570 535 535 12 9/5
M4  مینی فایل 4 طبقه  260 190 340 535 395 705 8 8
 
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
A2  فایل 2 طبقه  355 265 265 540 360 555 4 5/5
A3  فایل 3 طبقه  355 265 390 540 360 405 2 4
A4  فایل 4 طبقه  355 265 515 540 360 535 2 5/5
A5  فایل 5 طبقه  355 265 640 540 360 655 2 6/5
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
L2  فایل 2 طبقه  445 340 420 455 345 445 1 3/5
L3  فایل 3 طبقه  445 340 615 455 345 640 1 4/5
L4  فایل 4 طبقه  445 340 810 455 345 840 1 6
L5  فایل 5 طبقه  445 340 1005 455 345 1040 1 7
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
X2  فایل 2 طبقه  495 395 470 505 405 500 1 4
X3  فایل 3 طبقه  495 395 695 505 405 710 1 5/5
X4  فایل 4 طبقه  495 395 910 505 405 930 1 7
نام محصول (mm) ابعاد محصول (mm) ابعاد کارتون تعداد در بسته بندی وزن بسته بندی به کیلوگرم
طول عرض ارتفاع طول عرض ارتفاع
SL  فایل  410 300 200 420 320 790 4 5
 
سطل ها سبد ها جانانی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کارخانه صنایع پلاستیک ممتاز می باشد